Plan de management 2015 – 2018

În conformitate cu prevederile art. 13 al (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2013, Consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Padurile Fagarasului R.A prezintă prezentul plan de administrare care cuprinde strategia de administrare pe durata mandatului 2015-2018.

Activitatea Regiei Publice Locale a Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului R.A. se desfăşoară în cadrul legislativ existent – Codul Silvic (Legea n.46/2008), codul Fiscal (Legea nr. 571/2003), codul Muncii (Legea nr. 53/2003) – şi cu respectarea hotărârilor guvernului care privesc sectorul silvicultură, a normelor tehnice, instrucţiunilor şi ordinelor primite din partea autorităţii centrale care răspunde de silvicultură.

Prezentul plan de administrare a fost întocmit în scopul îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă din contractele de mandat stabilite de autoritatea publică tutelară pentru membrii consiliului de administrație.

PREZENTAREA R.P.L. O.S. PĂDURILE FĂGĂRAȘULUI R.A.

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC PĂDURILE FĂGĂRASULUI R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, exercitând atribuții de serviciu public cu specific silvic, aflată în subordinea asociației unităților administrativ-teritoriale Șoars, Cincu, Voila, Beclean, Făgăraș Mîndra, Hîrseni, Recea, Lisa, Viștea, Sîmbăta de Sus și Ucea.

La data de 30,07,2015 situația suprafețelor aflate în administrare sau au contractate pentru lucrări de paza cu regia este cea din tabelul de mai jos:

Tabel 1

ProprietarSuprafata – ha
12 U.A.T. -uri16,081,09
22 COMPOSESORATE6,647,06
10 PAROHII, UNITATI DE CULT1,230,97
5 SCOLI51,32
1 PERSOANA JURIDICA859,78
21 PERSOANE FIZICE16,05
 Total24,886,28

Din totalul suprafeței de 24,886,28 ha,  22.932,50 ha se află pe teritoriul județului Brașov si 1,953,78 ha pe teritoriul județului Dîmbovița.

Pentru toți proprietarii care au încheiate contracte de administrare cu regia si pentru fondul forestier indiferent de  proprietate  există amenajamente silvice valabile pe o perioadă de 10 ani, mai putin pentru persoanele fizice, aceste suprafețe fiind in curs de amenajare. Menționăm ca persoanele fizice dețin suprafețe sub 10 ha.

Amenajamentele silvice în vigoare sunt planuri de management pe termen mediu pentru administrația silvică care sunt obligatoriu de respectat și care sunt baza strategiei de administrare a regiei.

Prevederile amenajamentelor silvice sunt cele care determină activitatea tehnică anuală a regiei, iar posibilitate de recoltat prevăzută de acestea stă la baza estimării veniturilor regiei.

Lucrările cu caracter tehnic care sunt prevăzute de amenajamentele silvice ca și sarcini de plan anuale sunt după cum urmează:

Lucrările de îngrijire a arboretelor:

 • degajări 45,0 ha/an
 • curăţiri 7,0 ha/an
 • rărituri     650 ha/an, cu volum de 12.000 m3
 • igienă 5000 ha/an, cu un volum de 5000 m3.

Este important de menționat faptul că R.P.L. O.S. Pădurile Făgărașului R.A. deține incepând cu data de 30,10,2013 un Certificat FSC® care atestă promovarea unui management forestier responsabil din punct de vedere al mediului, benefic social și viabil din punct de vedere economic.

Acest certificat este valabil 5 ani și expiră în anul 2018 neacoperind perioada de mandat a noului Consiliu de Administrație.

Patrimoniul ocolului constă din 210,00 lei. Valoarea mijlocelor fixe aparținând regiei este de 388.038,84 lei.

Unitatea are un număr de 61  angajaţi.

Din dotarea regiei fac parte următoarele:

 • Autoturisme – 5 bucăți
 • Calculatoare de birou
 • GPS – uri
 • Palm-uri pentru inventarierea masei lemnoase
 • Pepiniere 2
 • Solar pentru producerea de puieți

 

 1. R.P.L. O.S. PĂDURILE FĂGĂRAȘULUI R.A. – DATE FINANCIARE – ESTIMARI PENTRU ANUL 2015.

Pentru anul 2015 bugetul de venituri si cheltuieli estimat prevede următoarele date:

Venituri: 9.408,4 mii lei;

Cheltuieli: 8.914,6 mii lei;

Profit brut: 493,8 mii lei;

Profit net: 414,8 mii lei.

La data de 30.06.2015 situația financiară este după cum urmează:

Venituri: 3.020.4 mii lei;

Cheltuieli: 2.788,0 mii lei;

Profit brut: 232,4 mii lei;

Profit net: 194,2 mii lei.

In tabelul de mai jos sunt prezentați indicatorii de performanță și ponderile acestora, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru întreaga perioadă a mandatului.

După cum se observă ponderea cea mai mare o au indicatorii care se referă la activitatea financiară a regiei respectiv realizarea cifrei de afaceri planificate, a profitului net planificat etc. care reprezintă 55% din pondere.

Indicatorii tehnici se referă exclusiv la planul de lucrări silvice specifice regiei aceștia având o pondere cumulată de 45%.                                                                                                                                  Tabel 3

Nr.

Crt.

Indicator

U/M

2015

201620172018 

Pondere

I.Evolutia volumului de activitate:  0.3
1Cifra de afaceriMii lei9.939,09.4088.0078007 0.2
2Productivitatea munciiMii lei151,7151,7131131 0.1
II.Evolutia rezultatelor financiare:0.25
3Profitul netMii lei2,244,4414,8257257 0.1
4Reducerea pierderilorMii lei0000 0.05
5

Reducerea obligatiilor

restante

Mii lei0000 0.05
6Cheltuieli la 1000 lei venituriLei947,51962,34962962 0.05
III.Prioritati in domeniul de activitate:0.45
7Impaduriri integraleHa40303033 0.1
8CompletariHa4433 0.05
9Intretineri plantatii tinereHa140145130135 0.05
10DegajariHa45404540 0.05
11CuratiriHa77,577,5 0.05
12RarituriHa650600650600 0.05
13Punere in valoareMii mc5000550050005500 0.1

Este foarte important de mentionat ca veniturile se raportează la volumul total de masă lemnoasă care se planifică a fi recoltat si care este de 80.000 mc. Acest volum este mai mic decât posibilitatea anuală de recoltat care este de 108.449 mc și reprezintă aproximativ 74% din aceasta.

-Planificarea unui volum de masă lemnoasă de recoltat mai mic decât posibilitatea stabilită de amenajamentele silvice este o soluție managerială care va fi aplicată pentru a putea preîntâmpina eventuale dezechilibre naturale ale ecosistemelor forestiere generate de factori biotici sau abiotici care nu pot fi anticipați.

Această rezervă de recoltare poate permite recoltarea suplimentară de masă lemnoasă în anii în care pot apărea aceste fenomene extreme, fără a se depăși posibilitatea anuală de recoltat și fără a fi necesare derogări de la prevederile amenajamentelor, derogări care sunt extrem de greoi de obținut din motive birocratice și legislative.

 • PLANUL ȘI STRATEGIA DE ADMINISTRARE

Strategia regiei se stabileşte ținând cont de integrarea tuturor aspectelor sociale, de mediu și economice în operațiunile de management forestier având în vedere impactul major pe care aceste operațiuni îl au asupra comunităților locale din raza de activitate a regiei.

Principalele obiective strategice se ating prin respectarea prevederilor amenajamentelor silvice, a legislației silvice, o valorificare cât mai eficientă a lemnului şi a altor produse provenite din fondul forestier administrat, reducerea cheltuielilor având ca țel final obținerea de profit maxim posibil. În paralel cu direcţiile amintite, se va pune accent şi pe reorganizarea mijloacelor materiale şi umane din cadrul regiei.

Strategia şi planul de administrare se întocmesc pentru patru ani, durata mandatului, ţinând seama de starea actuală a regiei şi cadrul legislativ existent. Schimbarea cadrului legislativ şi a strategiei pentru silvicultură la nivel naţional vor putea conduce la modificări ale direcţiilor noastre de acţiune.

3.1. Măsuri tehnice

3.1.1. Respectarea amenajamentelor şi aplicarea tratamentelor

Principala masură de ordin tehnic este respectarea prevederilor amenajamentelor silvice care au intrat în vigoare începînd cu data de 01.01.2015 și care au fost întocmite cu consultarea factorilor interesați, mai ales a administratorilor ariilor naturale protejate din zonă Situl Natura 2000 Munții Făgăraș.

Având în vedere prevederile planurilor decenale de recoltarea a masei lemnoase prevăzute în amenajamentele silvice realizarea indicatorilor financiari ai regiei depinde în mod direct de volumul de masă lemnoasă de recoltat prevăzut de aceste planuri.

În același timp, activitatea tehnică a regiei este reglementată în cea mai mare proporție de lucrările silvice prevăzute de amenajamentele silvice, lucrări care sunt obligatoriu de efectuat pe perioada de valabilitate a amenajamentelor silvice.

La nivelul regiei există un plan de amplasare decenală și anuală a masei lemnoase de recoltat precum și un plan decenal și anual de lucrări silvice obligatoriu de efectuat. Specificăm faptul că evaluarea performanței consiliului de admnisitrație se face în directă proporționalitate atât cu rezultatele financiare ale regiei (generate majoritar de valorificarea masei lemnoase) cât și cu realizarea anuală a lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele silvice, așa cum sunt ele prezentate în tabelul nr. 2.

Având în vedere specificul silvic al regiei, obiectivul principal al planului de administrare este realizarea lucrărilor silvice specificate în amenajamentele silvice chiar în eventualitatea diminuării profitului.

În acest sens, majorarea veniturilor nu se poate face prin recoltarea unor volume de masă lemnoasă suplimentare față de cele prevăzute în planurile decenale de recoltare iar diminuarea cheltuielilor nu se poate realiza prin neexecutarea lucrărilor silvice planificate.

Pentru reducerea cheltuielilor generate de regenerarea suprafețelor parcurse cu tăieri definitive (a căror pondere este majoritară în cadrul cheltuielilor cu diversele lucrări silvice) se va promova într-o măsură cât mai mare regenerarea naturală.

Pentru o planificare mai eficientă a valorificării masei lemnoase, punerea în valoare a posibilității anuale de recoltat se va efectua în anul anterior anului de producție iar destinația masei lemnoase pe categoriile agenți economici și nevoi locale (populație) se va aproba anterior începerii anului de producție de către consiliile locale ale localităților din raza de admnistrare a regiei, la propunerea regiei.

3.1.2. Cultura pădurilor, pepiniere, şi tăierile de îngrijire

La nivelul regiei există amplasate un număr de 2 pepinere cantonale în care la finele anului 2014 s-au inventariat un număr de 288 mii bucati puieți  din care apți de plantat în anul 2015 sunt 132 mii buc.

Pentru anul 2015 necesarul de puieți de molid este integral acoperit din puieți produși de regie.

La nivelul regiei există și un solar în  care se produc anual aproximativ 90.000 puieți din speciile molid, număr ce reprezintă necesarul de puieți  din  această specie pentru împăduririle din anii următori.

Necesarul total de puieți estimat pentru perioada 2015 – 2018 pe specii este prezentat în tabelul de mai jos:                                                                                                                                       Tabelul 4

AN2015201620172018
Impaduriri INTEGRALE – ha40303033
 COMPLETARI – ha4433
Molid – mii bucăți67707070
Gorun – mii bucăți70202540
Paltin de munte – mii bucăți13121010
NECESAR PUIETI mii bucăți150102105120
Valoare puieti  – lei120000972008610099600

Din tabelul prezentat mai sus se observă faptul că necesarul de puieți apți de plantat prezintă un maxim în anul 2015, fapt datorat amplasării de tăieri rase cu suprafețe relativ mari în anii 2012 – 2013.

Cea mai mare parte din necesar este reprezentată de puieții din specia molid al căror necesar va fi integral acoperit din puieții produși în regie proprie.

Necesarul din celelalte specii care nu pot fi produse de către regie va fi achiziționat de la producători autorizați în condițiile legii.

În ceea ce privește lucrările de întreținere sau îngrijire a culturilor și arboretelor tinere acestea sunt planificate ținând cont de prevederile amenajamentelor silvice în vigoare precum și de urgența acestor intervenții care este dată de situația concretă din teren.

Astfel pentru perioada de valabilitate a mandatului membrilor consiliului de administrație lucrările silvice de întreținere a culturilor, precum și cele de îngrijire a arboretelor tinere sunt planificate la nivelurile prezentate mai jos:

1) Lucrări de întreținere a culturilor planificate pentru anul 2015:

Descopleşiri în regenerări artificiale pe suprafaţa de 140  ha și în regenerări naturale pe 135 ha.

Ajutorarea regenerarii naturale pe 220 ha.

Revizuirea regenerărilor artificiale pe 22 ha.

Este de menționat că suprafața anuală de parcurs cu descopleșiri și revizuiri se stabilește la sfârșitul fiecărui an pentru anul următor, în funcție de starea concretă a acestor culturi. Starea culturilor se monitorizează anual de către personalul tehnic  al regiei cu ocazia lucrărilor de inventariere a regenerărilor naturale și artificiale.

2) Lucrările de îngrijire a arboretelor:

Având în vedere prevederile amenajamentelor silvice suprafețele anuale de parcurs cu lucrări de îngrijire prevăzute ca și indicatori de performanță a memebrilor CA sunt următoarele:

Degajări       45 ha/an

Curăţiri           7 ha/an

Rărituri       650 ha/an

Igienă        5000 ha/an

3) Lucrări punere în valoare:

Aceste lucrări sunt corelate cu amplasarea anuală a masei lemnoase ținând cont de volumul anual de recoltat conform planurilor de tăiere.

Indicatorii cuprinși în anexa la contractele de mandat al membrilor CA pentru anii 2015 – 2018 prevăd un volum anual de pus în valoare de 60.000 mc pe an.

Execuţia împăduririlor a întreţinerii culturilor tinere precum și a lucrărilor de îngrijire a arboretelor se va face respectând instrucţiunile şi normativele în vigoare în regie proprie sau prin contracte de servicii silvice cu agenți economici atestați de către ministerul de resort pentru execuția acestor tipuri de lucrări.

Chiar dacă execuţia acestor lucrări presupune cheltuieli care afectează profitul unităţii aceste lucrări se vor programa şi executa la nivelul impus de amenajamente şi cerut de starea arboretelor sau plantațiilor având ca ţel realizarea structurii optime a acestora sub raportul compoziţiei, consistenţei şi calităţii.

3.1.3. Exploatarea şi valorificarea masei lemnoase

                Principiul fundamental al valorificării masei lemnoase este reprezentat de valorificare superioară a masei lemnoase pusă în valoare. În acest sens planificarea destinației masei lemnoase se face pornind de la structura de sortimente a borderoului masei lemnoase pusă în valoare.

Valorificarea masei lemnoase se realizează urmărind două obiective majore și anume furnizarea de sortimente valoroase de lemn pentru industria de prelucrare a lemnului și furnizarea de lemn de foc și pentru diverse construcții comunităților locale din raza de competență a regiei.

Astfel pornind de la posibilitatea  anuală de recoltat pe tipuri de produse (principale, secundare și igienă) prevăzută de amenajamentele sivice, se propune fiecărui proprietar a cărui suprafață este administrată de regie destinația masei lemnoase pe cele două mari categorii – agenți economici și nevoi locale (populație).

Această propunere se trimite spre analiză și aprobare fiecărui Consiliu Local care are în proprietate fond forestier administrat de regie, până la finalul anului pentru anul de producție următor.

După aprobarea acestei destinații regia poate organiza licitațiile de masă lemnoasă pe picior pentru producția anului următor.

În vederea unei valorificări superioare a masei lemnoase volumul de masă lemnoasă valorificat către populație provine în principal din tăierile de igienă și rărituri care conțin mult lemn de foc, iar cel valorificat către agenți economici provine din tăieri de produse principale și rărituri cu conținut majoritar de lemn de rășinoase.

Din rațiuni de ordin social, prețurile sortimentelor de lemn care se valorifică la nivelul populației sunt aprobate de către consiliul de administrație la un nivel inferior celor valorificate către agenți economici ținând cont de particularitățile sociale ale zonei.

Vânzarea masei lemnoase către agenți economici se face în principal pe picior prin organizarea de licitații publice deschise cu preselecție în condițiile legislației aferente.

Un procent de 10 – 15 % din volumul anual de recoltat face obiectul unor contracte de servicii de exploatări forestiere încheiate cu firme atestate pentru lucrări de exploatări forestiere, caz în care sortimentele industriale de masă lemnoasă se valorifică la drum auto către agenți economici prin organizarea de licitații pentru loturile provenite din aceste partizi.

Modalitatea de valorificare a masei lemnoase cu destinația nevoi locale este valorificarea cu firul din partizi ai căror gestionari sunt titularii cantoanelor silvice arondate regiei.

Această modalitate de valorificare se face în sprijinul populației locale cu venituri mici întrucât costurile de extragere a materialului lemnos sunt mai reduse și implicit valoarea finală a lemnului este mai mică.

Pe măsura creșterii nivelului de trai a populației locale sărace din zonele limitrofe ariei de competență a regiei, modalitatea de valorificare cu firul se va elimina și se va trece la valorificare din depozite sau la drum auto.

Valorificare către agenți economici a masei lemnoase pe picior prin licitații este cea mai frecventă modalitate de valorificare deoarece, având în vedere condițiile de exploatare relativ dificile din zona administrată este considerată cea mai eficientă din punct de vedere economic, mai ales în condițiile unei cereri relativ mari de lemn pe picior comparativ cu lemnul la drum auto.

Stabilirea prețurilor de pornire la licitațiile de masă lemnoasă se face în concordonță cu sortimentația prezentă în fiecare APV, ținând cont de evoluția prețurilor din piața lemnului, de rezultatele obținute la licitațiile anterioare organizate de regie precum și de alți administratori de fond forestier.

Propunerile de prețuri de pornire pentru fiecare partidă sunt supuse analizei și aprobării de către Consiliul de Administrație.

De asemenea valorificarea pe picior către agenți economici implică costuri mai reduse de administrare comparativ cu varianta în care masa lemnoasă s-ar valorifica la drum auto.

Totodată valorificarea pe picior este o formă de sprijin a agenților economici locali care în majoritate covârșitoare au ca domeniu de activitate doar exploatarea și valorificarea lemnului și nu au facilități de prelucrare primară a acestuia.

În ceea ce privește tehnologiile de exploatare, prin caietele de sarcini aferente licitațiilor pentru valorificarea masei lemnoase pe picior, se propun tehnologii de exploatare cu impact redus asupra mediului, având ca obiectiv principal protejarea solului, a cursurilor de apă permanente, a semințișului valorificabil și a arborilor care nu fac obiectul exploatării.

În acest sens se adoptă tehnologiile care presupun colectarea masei lemnoase în sortimente sau multiplii de sortimente iar ca și mijloace de scos – apropiat se vor promova pe cât posibil instalațiile cu cablu și utilajele care scot materialul lemnos prin purtare.

De asemenea se vor urmări în teren cu ocazia controalelor de exploatare aspectele legate de calificarea personalului agenților economici, precum și cele legate de tehnici de recoltare a masei lemnoase care să asigure riscuri minime de accidente de muncă, dotarea și purtarea echipamentelor de protecție a muncii specifice.

3.1.4. Alte activităţi cu caracter tehnic şi de personal

O activitate importantă cu caracter tehnic pe care o desfășoară regia este cea legată de protecția pădurilor, activitate ce presupune depistarea la timp, controlul înmulțirii și combaterea dăunătorilor biotici și abiotici ai pădurilor.

În acest sens, în ultimii ani activitatea de protecția pădurilor s-a intensificat datorită apariției la nivel local și regional a dăunătorilor biotici ai pădurilor și în special ai gândacilor de scoarță ai rășinoaselor.

Fenomenul are o amploarea destul de mare și la nivel național iar fărâmițarea prin retrocedare a terenurilor forestiere a avut un impact major prin imposibilitatea luării unor măsuri la scară mai largă.

Eforturile logistice și materiale cu privire la combaterea acestor dăunători s-au intensificat de la an la an iar rezultatele încep să se vadă prin prisma faptului că de la an la an, volumul de masă lemnoasă atacată este din ce în ce mai mic.

Au existat și situații în care posibilitatea anuală de recoltare a fost depășită din cauza apariției acestor dăunători, caz în care s-au făcut toate demersurile legale pentru aprobarea acestei depășiri.

Din această perspectivă este important de menționat faptul că procedurile legale pentru aprobarea recoltării acestui material lemnos infestat sunt extrem de greoaie putând merge în cazuri extreme până la derogarea de la prevederile amenajamentelor silvice prin Ordin de Ministru.

Din acest motiv, eficiența metodelor de combatere non – chimice prin simpla extragere la timp a materialului lemnos infestat este redusă și limitată de cadrul legislativ greoi și birocratic.

Una din măsurile de reducere a potențialului impact negativ generat de aceste situații este planificarea recoltării unui volum inferior celui dat de posibilitatea anuală în acest fel existând o rezervă de posibilitate care să permită recoltări suplimentare de masă lemnoasă fără a fi necesară parcurgerea procedurilor dificile și birocratice de aprobare.

Activitatea de pază a pădurilor presupune luarea de măsuri de prevenție și combatere a tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier administrat. Volumul tăierilor ilegale la nivelul anilor anteriori este relativ scăzut, fenomenul apare izolat în cantoanele limitrofe comunităților de romi din comunele Lisa, Dejani, Sebeș, Cincu, Vlădeni si I.L. Caragiale.

Măsurile de reducere a tăierilor ilegale presupun existența unor cantoane cu suprafețe mai mici decât media la nivelul unității pentru o gestionare mai bună a acestora, patrulări mai frecvente în aceste zone dar și o aprovizionare constantă a populației sărace din aceste zone cu material lemnos în principal pentru foc.

O altă măsură eficientă este colaborarea instituțională cu Poliția și Jandarmeria prin efectuarea de controale mixte mai ales în zonele predispuse la sustrageri ilegale și unde există și riscul apariției de acte de violență asupra personalului silvic.

Titularii cantoanelor silvice expuse la aceste fenomene ar trebui dotați suplimentar cu arme de foc în condițiile legii.

Legislația privind gestionarea armelor de foc presupune existența la nivelul regiei a unei încăperi securizate  din care, zilnic, pădurarii să preia dimineața armamentul si sa-l predea la terminarea serviciului.

Unitatea ar trebui sa aibă serviciu de paza permanenta. Aceste restricții fac imposibilă dotarea personalului cu arme de foc.

 

Certificarea managementului forestier.

Începând cu data de 30,10,2013 R.P.L.  O.S. Pădurile Făgărașului R.A.  a obținut Certificatul FSC ® pentru management forestier ca o recunoaștere oficială a managementului forestier practicat ținând cont de toate aspectele de mediu, sociale și economice.

Valabilitatea certificatului FSC este de 5 ani și acopera aproape toata perioada mandatului consiliului de administrație al regiei.

Astfel conducerea regiei își propune să rămână fidelă principiilor și criteriilor certificării pădurilor în sistem FSC și să dezvolte sistemul de management pentru a utiliza cele mai bune practici din punct de vedere al protejării mediului înconjurător, al obținerii de beneficii sociale și economice pentru comunitățile locale .

 

                Prevederi referitoare la respectarea Regulamentului european 995/2010 EUTR

Având în vedere prevederile Regulamentului european 995/2010 regia are implementat un sistem due-dilligence, sistem care are ca obiectiv minimizarea riscului de a plasa lemn recoltat ilegal pe piața Uniunii Europene, cu firma WOODMARK SOIL ASSOCIATION.

Conform definiției din Regulament regia este operator economic și trebuie să implementeze acest sistem due – dilligence pentru masa lemnoasă pe care o pune pentru prima dată pe piață. Este cazul masei lemnoase valorificată direct către populație și al masei lemnoase valorificată prin licitație de sortimente la drum auto.

Acest sistem conține proceduri prin care pe baza informațiilor deținute cu privire la proveniența masei lemnoase se vor identifica riscurile de a plasa lemn recoltat ilegal, iar în cazurile în care riscurile identificate nu sunt neglijabile, se vor elabora măsuri pentru atenuarea acestor riscuri.

În ceea ce privește politica de investiții, acestea se vor planifica pentru dotarea regiei cu utilaje pentru efectuarea lucrărilor silvice (în principal pentru efectuarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor), dotarea regiei cu tehnică de calcul modernă, modernizarea și reabilitarea drumurilor forestiere existente și eventual construirea de noi drumuri forestiere, dotarea suplimentară cu tehnică modernă de inventariere a masei lemnoase, GPS – uri de teren, mijloace de transport. Pentru activitatea de intreținere și reparare a drumurilor forestiere se are in vedere achiziționarea unui autogreder si transferul utilajelor  inchiriate de la Asociația Codrii Făgărașului catre regie.

Regia dispune de un sistem GIS folosit pentru generarea de hărți.

Politica de personal are în vedere creșterea gradului de perfecționare a personalului regiei prin participarea la cursuri de specializare, traininguri și schimburi de experiență cu alte structuri similare din țară și din străinătate mai ales având în vedere noile cerințe impuse atât de legislația românească cât și de cea comunitară din domeniu.

Organigrama regiei va fi actualizată ori de câte ori este cazul pentru a asigura o eficientizare cât mai bună a activității.

 • Măsuri economico-financiare

Eficienţa economică este definită ca o relaţie dintre rezultate obţinute şi eforturile depuse într-o activitate economică iar rentabilitatea reprezintă capacitatea unei intreprinderi de a obţine profit.

Optimizarea procesului economic se realizează prin maximizare (producţie, productivitate, randament, profit) şi minimalizare (costuri, cheltuieli, norme etc.).

Conform actului constitutiv regia funcţionează „pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară”, ca urmare acţiunile cu caracter tehnic trebuie să aibă finalitate eficientă. În acest sens, se poate observa din datele prezentate în tabelul nr. 3, că ponderea indicatorilor financiari prevăzuți în anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație reprezintă 55% din totalul indicatorilor de performanță.

Astfel prin contractele de mandat se propun următorii indicatori financiari care sunt prezentați mai jos pentru perioada 2014 – 2018 (perioada de mandat a membrilor CA):

Tabelul 6

Nr.

Crt.

Indicator

U/M2015201620172018
I.Evolutia volumului de activitate: 
1Cifra de afaceriMii lei80078.0078.0078007
2Productivitatea munciiMii lei131131131131
II.Evolutia rezultatelor financiare:
3Profitul netMii lei257257257257
4Reducerea pierderilorMii lei0000
5

Reducerea obligatiilor

restante

Mii lei0000
6Cheltuieli la 1000 lei venituriLei962962962962

Se observă din datele prezentate mai sus, menținerea anuală  cifrei de afaceri, a productivității muncii, a profitului net. In aceasta perioada se încearcă scăderea  chltuielilor la 1000 de lei venituri. Diferenta pozitivă se va putea observa in cresterea profitului anual.

Tot din datele de mai sus se propun ca și indicatori financiari reducerea la 0 a pierderilor precum și a obligațiilor restante.

Comparativ cu anul de referință 2014 se prevede o scăderea a indicatorilor financiari pentru anii următori. Această situație se datorează faptului că în anul 2014 s-au înregistrat prețuri unitare foarte mari obținute la licitațiile masă lemnoasă pe picior datorate unei concurențe atipice pentru achiziționarea de masă lemnoasă pe picior datorate în primul rând propunerilor de modificare a legislației silvice care au existat la sfârșitul anului 2013. Propunerea viza modificarea codului silvic asftel încât nu era permisă vânzarea de masă lemnoasă pe picior decât în procent de 50% din totalul posibilității pentru anul 2014 și de 100% pentru anii următori. Astfel agenții economici care au activitate specifică de exploatări forestiere au încercat să-și asigure o cantitate cât mai mare de masă lemnoasă achiziționată pe picior, situație care a generat o creștere foarte mare a cererii comparativ cu oferta de masă lemnoasă și implicit licitarea de prețuri mai mari pentru partizile oferite la licitație de către regie.

Din acest motiv anul financiar 2014 nu a fost luat drept an de referință pentru calculul indicatorilor financiari aferenți anilor următori de mandat ai membrilor CA.

Pentru asigurarea unor venituri corelate cu volumele exploatate de agenți economici regia va urmări încasarea în avans a masei lemnoase contractate, conform eșalonărilor anexă la aceste contracte și urmărirea derulării acestor contracte astfel încât să nu existe situații de volume exploatate și neîncasate anticipat.

În acest sens, se va urmări permanent situația exploatării masei lemnoase în teren prin participarea activă a personalului de teren comparativ cu situația plăților și încasărilor și nu se va permite exploatarea masei lemnoase dacă valoarea acesteia nu este încasată în avans.

 • Măsuri pentru creşterea veniturilor

Principala sursă de venit a regiei o constituie masa lemnoasă motiv pentru care, în condiţiile limitării volumului de exploatat la posibilitate, sporirea veniturilor constă în modul de valorificare. În capitolul anterior (punctul 3.1.3.) am enunţat strategia regiei privind exploatarea şi vânzarea masei lemnoase.

Este de menționat că prețurile aprobate pentru valorificare masei lemnoase către populație sunt mai mici decât cele pentru agenți economici deoarece prețul constituie o măsură de protecție socială în primul rând pentru categoriile sociale mai defavorizate.

Având în vedere faptul că destinația masei lemnoase se aprobă anual de către consiliile locale ale comunităților ale căror păduri sunt administrate de regie și de către proprietarii suprafețelor de padure data in administrare regiei, o eventuală creștere a proporției volumelor destinate populației față de cele planificate  prin  această strategie poate rezulta diminuarea veniturilor planificate, având în vedere prețurile mai reduse obținute pentru sortimentele cu destinație populație.

În concluzie, pentru a obține veniturile planificate pentru perioada de mandat o condiție obligatorie este menținerea proporțiilor volumelor destinate agenților economici și populației așa cum sunt detaliate în tabelul nr. 4.

În toate cazurile, la licitaţiile de masă lemnoasă se va ţine seama de valorilor obţinute la licitaţiile anterioare şi preţurile din oferta altor unităţi. De asemenea, se va pune accent pe publicitatea în rândul agenţilor economici,  interesaţi de loturile de buşteni şi lemnul pe picior.

În ceea ce privește valorificarea la drum auto sau prin depozitul de lemn de foc al regiei, la selectarea partizilor care vor face obiectul contractelor de prestări servicii exploatări forestiere se va ține cont de prezența în sortimentația acestor partizi a unui volum suficient de lemn de foc pentru aprovizionarea  populației. Totodată este necesară și existența sortimentelor valoroase care să determine rentabilizarea valorificării sub această formă, ținând cont de costurile de exploatare specifice zonei de administrare.

O altă sursă de venit este dată de cheltuiala efectivă cu lucrări silvice decontate din fondul de conservare. Valoarea acestor venituri este dată de volumul lucrărilor silvice aferente care sunt determinate în funcție de suprafețele care se regenerează anual și de suprafețele parcurse cu lucrări de îngrijire a plantațiilor și arboretelor tinere. Aceste suprafețe sunt variabile de la an la an, și deși există o planificare a acestora, pe parcursul timpului pot apărea modificări ale acestor suprafețe și implicit a valorii fondului de conservare utilizat pentru decontarea acestor lucrări.

O măsură deja luată pentru creșterea veniturilor este implementarea Certificării pădurilor în sistem FSC, măsură care asigură existența unei concurențe lărgite pentru lemn, în special pentru speciile foioase unde există deja pe piață cerere pentru lemn certificat. O concurență crescută prin participarea la licitații a companiilor care doresc lemn certificat (și care până la certificare nu participau) generează prețuri mai mari pentru lemnul pe picior sau fasonat prin licitarea de pași suplimentari.

În concluzie, creșterea veniturilor regiei este determinată în proporție majoră de evoluția pieței lemnului, de destinația aprobată pentru masa lemnoasă și de volumul lucrărilor silvice efectuate și decontate de fondul de conservare.

3.2.1. Măsuri pentru dimensionarea cheltuielilor

Costurile  de producţie vor fi, ca şi până în prezent, majoritare în sfera cheltuielilor cu bunurile și serviciile urmate de cheltuielilor de personal, și a celor de exploatare cu precizarea că toate aceste cheltuieli au legătură direct proporțională cu suprafața administrată (respectiv nr. de cantoane) și cu volumul lucrărilor silvice obligatoriu de efectuat prevăzute de amenajamentele silvice. De asemenea cheltuiala cu serviciile de exploatare forestieră sunt corelate cu volumele care se doresc valorificate la drum auto sau prin depozitul de lemn de foc.

Preocuparea membrilor CA pe durata mandatului va fi canalizată pe dimensionarea cheltuielilor pentru majorarea profitului. Ca urmare, punând în aplicare strategia prezentată, se va urmări scăderea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Una dintre problemele majore ale unităţii o constituie dimensionarea aparatului tehnic. La stabilirea suprafeţei cantoanelor este normal se ţină seama de zona geografică, volumul de lucrări, dispersia suprafeţelor dar şi de amplasamentul pe comune.

De asemenea, în contextul diversificării activităților regiei dar și pentru a face față prevederilor legislative noi referitoare la transportul materialului lemnos, implementarea  sistemului due-dilligence, implementarea și urmărirea controlului managerial intern va fi nevoie de un aparat tehnic mai divers și mai robust ceea ce va genera costuri suplimentare pentru regie.

Reducerea costurilor operaționale se poate face prin introducerea de tehnici și tehnologii superioare care să crească productivitatea muncii și eventual să genereze scheme mai reduse de personal.

3.3. Concluzii

Strategia propusă prin acest document se concretizează prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și ține cont de aspectele particulare ale activității regiei, respectiv de profil silvic al acesteia.

Astfel cele două mari direcții propuse de această strategie sunt aceea de a genera o cifră de afaceri cât mai mare, o productivitate a muncii în creștere, un profit în creștere și implicit cheltuieli cât mai reduse, realizând în același timp și indicatorii tehnici referitori la executarea lucrărilor silvice necesare. Toate aceste deziderate financiare se pot realiza însă condiționat în cea mai mare măsură de structura posibilității de masă lemnoasă de recoltat precum și de obligativitatea executării tuturor lucrărilor prevăzute în amenajamentele silvice. Acești doi parametri fiind obligatoriu de îndeplinit și având impact direct asupra performanțelor financiare ale regiei, nu se pot influența prin performanțele de management ale membrilor consiliului de administrație, aceștia având doar obligația de a gestiona cât mai eficient posibil resursele materiale de care regia dispune.

 

18 august 2015 – Consiliul de Administraţie al RPL OS PADURILE FAGARASULUI RA

Președinte:

Dr. Ing. Ionescu Ovidiu

Membrii:

Ing. Roman Iancu Iacob

Ion – Dumitrescu Dumitru

Th. Broscoțean-Scîrneciu Alexandru

Jurist. Malene Silvia